Cao-artikel over de Geschillencommissie

Artikel 10.6 – Behandeling van geschillen  

  1. Wanneer er een geschil bestaat betreffende de toepassing of nakoming van deze overeenkomst (waaronder begrepen: beweerde niet-nakoming van bij deze overeenkomst opgelegde verplichtingen), heeft elk der daarbij betrokken partijen, met inachtneming van het in lid 3 genoemde reglement, het recht zich bij gemotiveerd klaagschrift te wenden tot de Geschillencommissie. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet indien, resp. zodra, het geschil in verband met het gestelde in artikel 10.3 aan de Bemiddelingsinstantie ter beoordeling is resp. wordt voorgelegd.
  2. Indien er sprake is van een geschil dat reeds bij de Bemiddelingsinstantie aanhangig is gemaakt, zal de Geschillencommissie zich terstond na ontvangst van een in artikel 10.7 lid 2 bedoeld afschrift onthouden van (verdere) behandeling van het betreffende geschil.
  3. De Geschillencommissie zal het geschil behandelen met inachtneming van het reglement voor de behandeling van geschillen. Dit reglement is als bijlage C aan deze overeenkomst toegevoegd.
  4. De uitspraak van de Geschillencommissie heeft de kracht van een bindend advies.
Terug naar de commissies