Privacyverklaring (ROM-websites)

De ROM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De ROM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als ROM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wat doet de ROM/afdeling met uw gegevens?

De ROM/afdeling gebruikt de verzamelde persoonsgegevens (dit zijn één of een combinatie van de volgende gegevens: naam, e-mailadres, adres, tel. nummer, bedrijfsnaam en/of functietitel) om u de volgende diensten te kunnen leveren:

 • Voor het verzenden van mailings, enquêtes en/of nieuwsbrieven.
 • Om uw bestelling (van een cao-boekje) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
 • Om uw aanmelding voor een bijeenkomst of congres te bevestigen.
 • Om contact met u te houden ten aanzien van acties of vragen.
 • Om te kunnen reageren op uw contactverzoek of suggesties via het contactformulier op onze website.

De ROM/afdeling zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden versturen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van de dienst. Met de door ons ingeschakelde derden sluiten we verwerkersovereenkomsten waarin we hen verplicht stellen zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. We kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met online opslagdiensten, administratiediensten en postdienstverleners.

Contactgegevens

Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM)
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam
info@romcao.nl

Samen in de ROM