Procedure

De voorlopige heffing (Stichting A+O, ROM en SSF)
Voor het betalen van de verschuldigde heffingen ontvangt elk bedrijf jaarlijks een voorlopige nota, gebaseerd  op de geschatte loonsom, zoals die door het bedrijf is opgegeven. Indien een bedrijf geen loonsomopgave doet, maakt de ROM zelf een schatting.
Eventuele correcties op de geschatte loonsom kunt u schriftelijk indienen. 
De definitieve heffing (Stichting A+O, ROM en SSF)
Vóór augustus van het daaropvolgende jaar ontvangt het bedrijf een definitieve nota waarin het bedrag van de voorlopige heffing is verrekend. 
Over te laat betaalde heffingen kan de ROM de wettelijke rente in rekening brengen.
Hoe wordt de heffing vastgesteld?
Elk bedrijf ontvangt jaarlijks een loonsomformulier dat ingevuld retour gestuurd dient te worden aan de ROM, te zamen met de verzamelloonstaat van dat jaar óf met een originele accountantsverklaring.
Aan de hand van deze gegevens wordt het definitief te betalen heffingsbedrag vastgesteld. Indien nodig zal de ROM een aanmaning sturen aan bedrijven die de gevraagde gegevens niet tijdig of niet volledig toesturen.
 

 

Heffingen

In de A+O-cao 2019/2021 en Basis-cao/cao HP 2018/2020 is bepaald dat bedrijven via heffingen bijdragen aan fondsen in de bedrijfstak. Deze heffing bedraagt voor:

  • Arbeidsmarkt en Opleidingen (0,20% in 2019 en 2020, A+O-cao, bepaling 2)
  • Sociaal Fonds (0,07% in 2019 en 2020, Basis-cao, bepaling 6.4)
  • Secretariaatskosten op bedrijfstaknivau (0,03% in 2019 en 2020, Basis-cao, bepaling 6.3).

De ROM int bovenstaande heffingen. Zie voor de procedure de tekst hiernaast.

De percentages worden berekend over de Loonsom Wfsv (Wet Financiering Sociale Verzekeringen) ook wel loon voor de werknemersverzekeringen of (bruto) SV-loon genoemd. In het kalenderjaar wordt op basis van een geschatte loonsom een voorschotbijdrage geheven. De afrekening vindt plaats na afloop van het kalenderjaar op basis van het retour ontvangen Loonsomformulier.

Wanneer u de heffingsfacturen als pdf via de mail wenst te ontvangen dan kunt u het emailadres hiervoor doorgeven aan administratie@romcao.nl o.v.v. bedrijfsnaam en relatienummer

 

Samen in de ROM