Loondoorbetaling tijdens ziekte

De wetgever heeft er voor gezorgd dat een zieke werknemer gedurende twee jaar ten minste een bepaald inkomen ontvangt. Door deze wettelijke bescherming ontvangt een zieke werknemer tenminste het wettelijk verplichte loon.

Daar kan bij cao in gunstige zin van worden afgeweken.

De Metalektro cao bepaalt dat de werkgever in het eerste jaar van ziekte van de werknemer het wettelijk verplichte loon per dag dient aan te vullen tot 100% van het volledige Ziektewet-dagloon (“het dagloon”: zie kader aan de linkerkant).

In het tweede ziektejaar is de eventuele aanvullingsverplichting voor de werkgever afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, maar zal altijd ten minste 70% van het Ziektewet-dagloon bedragen. Raadpleeg hiervoor 3.8 van de Basis-cao.

Voor deeltijdwerkers geldt dit alles naar evenredigheid van het aantal gewerkte uren.

Berekening dagloon
Het dagloon is het loon dat de werknemer gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat hij/zij ziek werd. Dit wordt berekend door het totale jaarloon te delen door 261.
Vaste salarisonderdelen tellen mee, zoals het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering, de dertiende maand en de ploegentoeslag.

In de Metalektro vallen niet-salarisgebonden extra’s als spaarloon, pensioenpremies en onkostenvergoedingen buiten de berekening van het jaar- of dagloon.

Het wettelijk maximumdagloon is:

  • € 223,40 per 1 januari 2021
  • € 222,78 per 1 juli 2020
  • € 219,28 per 1 januari 2020
  • € 216,90 per 1 juli 2019
  • € 214,28 per 1 januari 2019
  • € 211,42 per 1 juli 2018
  • € 209,26 per 1 januari 2018

Samen in de ROM