Cao15_18.JPG

Vooraf

BANNER

Voor u liggen de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (cao’s)

• In de Metalektro 2015/2018

• Voor het Hoger Personeel (HP) in de Metalektro 2015/2018

• Aanvullende Cao in de Metalektro betreffende SAO

2015/2018 en

• Inzake Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro

2016/2018

 

Door algemeen verbindend verklaring (AVV) zijn de meeste bepalingen van deze cao’s van toepassing voor alle werkgevers en werknemers die bij inwerkingtreding of gedurende de looptijd van de AVV onder de werkingssfeer vallen of komen te vallen.

 

Sommige bepalingen worden bij het verzoek tot AVV buiten beschouwing gelaten. Deze bepalingen zijn daarom slechts bindend voor de georganiseerde werkgevers en hun werknemers.

Bovendien komt het voor dat de Directie UAW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepalingen buiten de AVV laat. Ook deze bepalingen zijn slechts bindend voor de georganiseerde werkgevers en hun werknemers. Cao-bepalingen die naar hun aard niet voor AVV in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld bepalingen over pensioenen, herverzekering van eigen risico’s van werkgevers en bepalingen die geen verband houden met arbeid.

 

Van de Cao in de Metalektro 2015/2018 zijn buiten het verzoek tot AVV gelaten: artikel 1.1 lid 3 en 4; artikel 2.1 lid 3 sub m en n; artikel 3.2 lid 1; artikel 3.5; artikel 4.2 lid 1 en 5; artikel 4.6 lid 2; artikel 4.11; artikel 4.13; artikel 6.3 leden 1c en 2; artikel 7.1; artikel 9.2 lid 3; artikel 9.3; artikel 9.6; artikel 10.1; artikel 10.3; artikel 10.4 leden 2 en 3; artikel 10.5 leden 2, 3 en 4; artikel 10.6; artikel 10.7 en artikel 10.10.

 

Van de Cao voor het Hoger Personeel (HP) in de Metalektro 2015/2018 zijn buiten het verzoek tot AVV gelaten: artikel 1.1 leden 3 en 4; artikel 3 lid 1 sub h en l; artikel 8; artikel 15; artikel 22 lid 1; artikel 26; artikel 43 lid 2; artikel 44 leden 2, 3 en 4; artikel 46; artikel 47; artikel 48; artikel 49; artikel 51 lid 3; artikel 52 en artikel 54.

In hoeverre ook andere bepalingen buiten de AVV blijven, zal blijken uit de behandeling van het AVV-verzoek door de Directie UAW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

In het AVV-besluit is te vinden welke bepalingen binnen de AVV vallen. Het besluit tot AVV wordt door de Directie UAW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerd op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.cao.szw.nl) en op de site van de Staatscourant (www.staatscourant.nl).

De AVV treedt in werking op de tweede dag na publicatie van het besluit in de Staatscourant, dan wel op de in het besluit genoemde datum, en loopt tot uiterlijk de einddatum van de cao.

 

Partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomsten in de Metalektro hebben de afspraak gemaakt, dat binnen het kader van de Basis-cao en de cao-HP de mogelijkheid wordt geboden om op concern-, bedrijfs-, branche- of regioniveau een zo genoemde “MetalektroB-CAO” (afgekort: “MB-CAO”) af te sluiten (zie artikel 1.5). In samenhang daarmee zijn de bepalingen in de betreffende cao’s en in de aanvullende cao SAO onderverdeeld in A-bepalingen en B-bepalingen.

 

Klik hier om terug te gaan naar de inhoudsopgave